Μαυράκης Γεώργιος

Άρχων Β' δομέστικος (1947-1948)
Top