[Ερώτηση] Σάββατον 19 Δεκεμβρίου 2015 και γενικότερα περί Σαββάτου αρχαίες διατάξεις

#1
Επειδή κατά την Κυριακή 20η Δεκεμβρίου δέον να ψαλούν τρεις ακολουθίες δηλαδή η αναστάσιμος, η των προεορτίων των Χριστουγέννων και η των Πατέρων , η ακολουθία του αγίου Ιγνατίου, κατά τα παγίως κρατούντα εις την τάξιν της θείας λατρείας της Εκκλησίας μας ,καταλιμπάνεται και προψάλλεται το Σάββατο 19η Δεκεμβρίου μετά της ακολουθίας του αγίου της ημέρας (αγίου Βονιφατίου).
Το ερώτημά μου είναι το εξής: Γιατί -ενώ πρόκειται περί ενός απλού Σαββάτου μετά του «Θεός Κύριος…», άνευ μεγάλης Δοξολογίας , συμψαλλομένης της Παρακλητικής- κατά την Τάξη των «Διπτύχων» προβλέπεται να παραλειφθούν τα νεκρώσιμα; Πρόκειται περί υπακοής στα προβλεπόμενα υπό του ΤΜΧΕ ή τούτο γίνεται επειδή ,κατά τα νεώτερα Τυπικά, παραλείπεται στον όρθρο και ο νεκρώσιμος κανόνας , όταν ψάλλονται κανόνες δύο αγίων του μηναίου;
Και ένα σχετικό δεύτερο ερώτημα: Όταν κατά το Σάββατο συμψάλλεται μετά της Παρακλητικής ακολουθία αγίου μετά μεγάλης Δοξολογίας παραλείπονται τα νεκρώσιμα. Υπάρχει σαφής πρόβλεψη περί αυτού στα Τυπικά –νεώτερα και αρχαιότερα-ή πρόκειται περί κρατούντος –λογικού, βεβαίως, καθ΄όλα- έθους;
Παρακαλούνται να βοηθήσουν αποφαινόμενοι οι εγκρατείς των Τυπικών διατάξεων, παραθέτοντας τες, ει δυνατόν.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#2


Κατὰ τὸ ΤΑΣ κεφ. στ' ὅταν ψάλλεται «Θεὸς Κύριος...» δὲν προβλέπονται νεκρώσιμα στιχηρὰ στὰ ἀπόστιχα τοῦ ἑσπερινοῦ καὶ τοῦ ὄρθρου. Ψάλλεται ἕνα νεκρώσιμο κάθισμα μετὰ τὸν ἄμωμο, ἐνῶ οἱ κανόνες ψάλλονται ὡς ἑξῆς: τοῦ Μηναίου, ὁ β' τοῦ Μηναίου ἤ ὁ τοῦ ἁγίου τοῦ ναοῦ κατὰ τὸν ἦχο τῆς ἑβδομάδος καὶ ὁ νεκρώσιμος.

Ὅταν ὁ ἅγιος ἑορτάζεται εἰς η' παραλείπεται ὁ νεκρώσιμος κανόνας καὶ ψάλλεται ἕνας τῆς Θεοτόκου μετὰ τῶν εἱρμῶν εἰς στ' καὶ τοῦ ἁγίου εἰς η' (ἀπορούμενα ΤΑΣ κεφ. 93, 95).
 
#3
Ευχαριστώ για την άμεση και ,όπως πάντα, εμπεριστατωμένη απάντηση, κ. Θεοδωράκη.
Αν , δηλαδή, κατάλαβα καλά η απάντηση σας στο πρώτο μου ερώτημα είναι ότι στα «Δίπτυχα» ακολουθείται η τάξη του ΤΑΣ στην παράλειψη των νεκρωσίμων στα απόστιχα, η οποία -να υποθέσω -επεκτείνεται και στα καθίσματα και στους κανόνες.
Το δεύτερο μου ερώτημα –συγχωρέστε με για την ασάφεια- αφορά εις αγίους εορταζομένους όχι εις η΄ μετά πλήρους ακολουθίας, αλλά εις στ΄ μετά μεγάλης Δοξολογίας συμψαλλομένης της Παρακλητικής όπως της 6ης,18ης,23ης Οκτωβρίου ή 14ης,16ης Νοεμβρίου. Τι γίνεται με τα νεκρώσιμα καθίσματα και κανόνες-ως προς τα απόστιχα κατά το ΤΑΣ ,τουλάχιστον, όπως διευκρινίσατε στην προηγούμενη απάντησή σας δεν τίθεται θέμα- , όταν συμπέσουν Σάββατο; Προβλέπεται να καταλιμπάνονται ; Και ,εάν ναι, από ποια αντικαθίστανται;
Και πάλι ευχαριστώ.
 

MTheodorakis

Παλαιό Μέλος
#4


1) Ψάλλονται νεκρώσιμα καθίσματα καὶ κανόνας.

2) Ὁμοίως. «Εἰδέναι χρή, ὡς εἰ μὴ τύχῃ ἀποστόλου μνήμη, ἤ ἐκ τῶν μεγάλων ἁγίων ἐν Σαββάτῳ, Θεὸς Κύριος οὐ λέγομεν» (ΤΑΣ κεφ. στ'· ὁμοίως ΤΜΕ σ. 18). Καταλιμπάνονται μόνο ὅταν ἑορτάζεται ὁ ἅγιος εἰς η' (ἀπορούμενα ΤΑΣ κεφ. 93, 95).