Θεωρία καί Ἀσκήσεις Β.Μ. Ἱσπανιστί - καί προοπτικαί

Pappous43

Παλαιό Μέλος
#1
Ἀπό ἕνα ἄσχετον θέμα δανείζομαι κάποιες σκέψεις πού εἶναι σχετικαί μέ τό παρόν νῆμα:
Δημήτρης Ποθητός said:
.... η βυζαντινή ψαλτική μουσική τελικά θα παραμένει εντός των χωρικών μας ορίων και δεν θα αποκτήσει σε παγκόσμιο επίπεδο αναγνώριση γιά την αδιαμφισβήτητη
αίγλη, πλούτο, ουσία και σημασία που διαθέτει....
Ἐκτός τῶν ΗΠΑ, φαίνεται κάποιο φῶς καί εἰς τόν .... μεγάλον Ἱσπανόφωνον ὁρίζοντα...
Ἀπεδείχθη ἤδη ὅτι ἡ Ἱσπανική γλῶσσα εἶναι ἡ μεγαλυτέρα ὁμιλουμένη γλῶσσα εἰς τήν Δῦσιν:
http://analogion.com/forum/showthread.php?t=24872&page=3#30

Τήν τελευταίαν δεκαετίαν ἔχει ἀρχίσει τό ἐνδιαφέρον πρός τήν Βυζαντινήν Μουσικήν
εἰς τήν Ἵσπανίαν καί Λατινικήν Ἀμερικήν, κυρίως εἰς τάς ὀρθοδόξους κοινότητας
τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας, ἀλλά τελευταίως καί ἀπό ἄλλους.
Τό πρόβλημα ,ἀκόμη, εἶναι ὅτι δέν εὑρίσκει κανείς εὐκόλως βιβλία Β.Μ. εἰς τήν Ἵσπανικήν (Θεωρίας, Μηναῖα, κτλ),
οὔτε ὑπάρχουν Σχολαί Β.Μ. ἐκτός τῶν ὀλίγων μεγαλουπόλεων.

Διαφαίνεται μέγα πεδίον δράσεως διά τούς νεαρούς Ἕλληνας διδασκάλους Β.Μ. πού θά γνωρίζουν καί τήν Ἱσπανικήν.

Μέ ἀφορμήν ἐρωτήσεις ἀπό Ἱσπανοφώνους γνωστούς, ἤρχισα σιγά-σιγά νά συνθέτω μίαν (ἐκ τῶν πραγμάτων)
ἁπλουστάτην καί λίαν συνοπτικήν, εἰς τά Ἱσπανικά, Θεωρίαν μέ ὀλίγας ἀσκήσεις, ἡ ὁποία διατίθεται δωρεάν ὡς pdf, μέ τίτλον,
Teoría y ejercicios de la música bizantina.
Un curso breve, y simplificado en español.

Ἐπειδή δέν γνωρίζω πότε θά τό ὁλοκληρώσω, ἐπισυνάπτω τό μέχρι τοῦδε κείμενον.
View attachment Bz Theory Exercises in Spanish 2016-03-24.pdf

Κατά καιρούς θά ἀναρτηθῆ πληρεστέρα ἔκδοσις εἰς τό https://bzquality.wordpress.com/theory/

.
 
Last edited:

Pappous43

Παλαιό Μέλος
#2
Χριστός Ἀνέστη!
Ἀγαπητέ κ. Συντονιστά,
ἀπό τό BZQ ἐπῆρα εἴδησιν ὅτι 12 ἄτομα ἔγιναν refferred ἀπό ἐδῶ σήμερα.
Ἔδῶ δέν φαίνεται κίνησις, ἀναγνώσεις, thanks.
Μήπως βλέπετε κάποιο πρόβλημα στόν Server/Λογισμικόν?
Εὐχαριστῶ.
 

Γιώργος Μ.

Παλαιόν μέλος
#3
Πολύ σπουδαία ιδέα και εργασία, θα έλεγα με ιεραποστολική διάσταση. Συγχαρητήρια και με τη χάρη του Θεού καλή συνέχεια!
 

Dimitri

Δημήτρης Κουμπαρούλης, Administrator
Staff member
#4
Συγχαρητήρια και από μένα για την ιδέα και τον κόπο σας! Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα από όσο γνωρίζω τουλάχιστον.