Ανοιξαντάρια Β' Ήχου Χατζημάρκου

π. Μάξιμος

Γενικός Συντονιστής
#2
ΙΠΑΡΧΟΥΝ ΤΟΥ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ ΤΑ ΑΝΟΙΞΑΝΤΑΡΙΑ ΣΕ Β' ΗΧΟ
Ἔχει γίνει ἀναφορά ἐδῶ ἀπό τόν Λεωνίδα.

Καλύτερα νά ἀνοιχθεῖ νέο θέμα καί νά παρατεθοῦν τά κείμενα ἀπό σᾶς, τόν Λεωνίδα ἤ ὅποιον τά ἔχει.